Иқтисодий кўрсаткичлар

Тўловлар контингентини тақсимланиши ҳакида маълумот
 
Ҳудуд :  Оқдарё туман
 
         
Даромад Фоизлар
Номи Даромад Республика Вилоят Туман
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги 3111100   60 40
Тўлов манбаида ушлаб колинган жисмоний шахсларнинг дивиденд ва фоизлар кўринишида оладиган даромадларига солинадиган солик 3111200   60 40
Тўлов манбаида ушлаб колинган жисмоний шахсларнинг мол-мулкини ижарага беришдан оладиган даромадига солинадиган солик 3111300   60 40
Юридик шахс ташкил этмасдан озик-овкат ва ноозик-овкат махсулотлари савдоси сохасида тадбиркорлик фаолияти билан шугулланувчи жисмоний шахслар даромадидан олинадиган катъий белгиланган солик 3111401     100
Ходимлар сони ва мехнат хак тулаш фондининг энг кам меъёрлари жорий этилиши билан боглик кушимча хисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги (кичик корхона микрофирма ва фермер хужаликлари буйича хисоблангандан ташкари) 3111500   60 40
Декларация асосида Жисмоний шахслар томонидан туланадиган даромад солиги 3111600   60 40
Ташкилотларнинг фойдасига солик 3112101 30 70  
Тижорат банкларининг фойдасига солик 3112102 30 70  
Юридик шахсларнинг дивиденд ва фоизлар кўринишида олган фойдасига (хорижий иштирокчининг кўшма корхонадаги улушли катнашувидан олган даромадлардан ташкари) солинадиган солик 3112104 30 70  
Автотранспортларнинг тўхташ жойига катъий белгиланган солик 3112205     100
Иктисодиёт барча тармоклари корхоналари томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар (куйидаги даромад типларидан ташкари 502 - 522) 3112501   50 50
Саноат ишлаб чикариши билан шугулланувчи корхоналар томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112502   50 50
кишлок хўжалиги корхоналари томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112503   50 50
Тайёрлов ташкилотлари брокерлик идоралари (киммат когозлар бозорида брокер фаол билан шугулланув ташкари) шунингдек воситачилик (топширик) шартномаси асосида восита хизмати кўрсатувчи ташкилот томон, тўланган ягона солик тўловидан ДБА 3112507   50 50
Улгуржи савдо корхоналари (улгуржи савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар шунингдек дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112510   50 50
Чакана савдо корхоналари (чакана савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар шунингдек дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112511   55 45
Улгуржи савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар (дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112514   55 45
Чакана савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар (дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112515   55 45
Умумий овкатланиш сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112516   55 45
Кичик корхона ва микрофирмалар хисобланадиган дорихона ташкилотлари томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112517   55 45
Курилиш сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар 3112522   50 50
Иктисодиётнинг барча тармокларида тўловчилар томонидан тўланадиган ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва ободонлаштириш солиги (куйида 902-903 даромад турларидан ташкари) 3112901 30 70  
Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик (куйида 102-105 даромад турларидан ташкари) 3131101     100
Жимоний шахсларнинг юридик шахслар ёки якка тадбиркорларга ижарага берилган тадбиркорлик фаолияти учун фойдаланиладиган объектлари бўйича шунингдек жисмоний шахслар ихтиёридаги нотураржой бинолар бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик 3131102     100
Шахарларда жойлашган умумий майдони 200 м,кв, дан то 500 м,квгача бўлган тураржой уйлари ва квартиралари бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик 3131103     100
Шахарларда жойлашган умумий майдони 500 м,кв дан ошик бўлган тураржой уйлари ва квартиралари бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик 3131104     100
Бошка ахоли пунктларида жойлашган (шахарлардан ташкари) умумий майдони 200 м,кв дан ошик бўлган тураржой уйлари ва квартиралари бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик 3131105     100
кишлок хўжалигига оид ерлар (юридик шахс ташкил этган ёки этмаган холдаги дехкон хўжаликларидан тушадиган ер солигидан ташкари) учун юридик шахслардан ундириладиган ер солиги 3131201   100  
Юридик шахс ташкил этган дехкон хўжаликларидан тушадиган ер солиги 3131202   100  
кишлок хўжалигига оид бўлмаган ерлар учун юридик шахслардан ундириладиган ер солиги 3131203   100  
кишлок хўжалигига оид ерлар (юридик шахс ташкил этган ёки этмаган холдаги хўжаликлардан тушадиган ер солигидан ташкари) учун жисмоний шахслардан ундириладиган ер солиги 3131204     100
Юридик шахс ташкил этмаган дехкон хўжалигидан тушадиган ер солиги 3131205     100
Асосий фаолияти пахта ва бугдой етиштириш бўлган фермер хўжаликлари томонидан тўланадиган ягона ер солиги 3131208   10 90
Иктисодиётнинг барча сохаларида тўловчилар томонидан тўланадиган мол-мулк солиги (куйида 102-103 даромад турларидан ташкари) 3136101   100  
Тижорат банклари томонидан тўланадиган мол-мулк солиги 3136102   100  
Иктисодиётнинг барча тармокларида тўловчилар томонидан тўланадиган кўшилган киймат солиги (101 103-105 даромад турларидан ташкари) 3141102   100  
Ягона солик тўловчилари томонидан ихтиёрий асосда тўланадиган кўшилган киймат солиги 3141105   100  
Транспорт воситалари учун бензин дизель ёкилгиси истеъмол килинганлиги учун солик (тўгридан-тўгри шартнома асосида реализация килинадиган нефть махсулотларидан ташкари) 3141201   100  
Транспорт воситалари учун суюлтирилган газ истеъмол килганлик учун солик 3141202   100  
Чакана савдо тармогида сотилаётган олтиндан тайёрланган заргарлик буюмлари 3142913   100  
Иктисод барча тармок ташкилот (электр станциялари коммунал хизмат курсатиш корхоналари ва кишлок хужалиги корхоналаридан дехкон хужаликлари ва тадбиркорлик фаолияти билан шугулла жисмоний шахслардан ташкари) сув ресурсл,фойдала учун солик 3145204   100  
Ер каъридан фойдаланганлик учун солик (махсулот таксимотига оид битимлар бўйича ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун соликдан ташкари) 3146101   100  
Бозорлардан тушган даромадлар 3413100     100
Давлат божи (102-105 109-113 даромад турларидан ташкари) 3422101   100  
Хўжалик судлари томонидан кўриладиган ишлар бўйича давлат божлари 3422103   100  
Нотариал идоралар томонидан олди-сотди айирбошлаш хадя битимларини тасдиклаш учун давлат божи 3422104   100  
Лицензия бериш учун давлат божлари 3422109 100    
Паспорт ёки унинг ўрнини босувчи хужжат берганлик учун давлат божи 3422111   100  
Маъмурий суд томонидан ундирилган давлат божлари 3422115   100  
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Йўл харакати хавфсизлиги бош бошкармаси ва унинг худудий бўлинмалари томонидан автотранспорт воситаларини кайта рўйхатдан ўтказганлик учун олинадиган йигимлар ва бошка йигимлар 3422204   100  
кимматбахо металлар ва кимматбахо тошлардан тайёрланган буюмлар билан чакана савдо килиш хукуки учун йигим 3422206     100
Бошка турдаги ёввойи ўсимликлар ва хайвонларни тутиш тайёрлаш ва уларни Ўзбекистон Республикаси худудидан ташкарига олиб чикишга рухсатнома бериш учун тўловлар ундиришдан олинадиган маблаглар 3422208     100
Ўзбекистон Республикаси кишлок ва сув хўжалиги вазирлигининг Давлат техника назорати органларининг тушумлари 3422214 100    
Алкоголли махсулотлар билан чакана савдо килиш хукуки учун йигим 3422217     100
Автотранспортнинг тўхташ жойи бўйича пуллик хизматлар кўрсатганлик учун йигим 3422218     100
Герб йигими 3422227   100  
Бошка судлар томонидан солинган жарималар 3430102   100  
Солик конунчилигини бузганлик учун молиявий санкциялар 3430104   100  
Йўл харакати коидаларини бузганлик учун жарималар 3430105   100  
Маъмурий суд томонидан ундирилган жарималар 3430108   100  
Савдо килиш ва хизмат кўрсатишда ахоли билан пуллик Хисоб-китобларда назорат касса аппаратини кўлламасдан амалга оширилганлиги учун жарима ва санкциялардан тушумлар 3430111   100  
Бошка турдаги жарималар 3430900   100  
Ваколатли органлар (божхона органларидан ташкари) томонидан мусодара килинган пул маблаглари кимматбахо когозлар ва товар-моддий кийматликларни сотишдан тушган тушум 3450502   100  
Ахлок тузатиш ишларига хукм килинганларнинг иш хакидан давлат бюджетига ушлаб колинаётган ажратмалари 3450916 100    
Вилоятга (Коракалпогистон Республикаси ва Тошкент шахридан ташкари) бўйсунадиган туман ва шахар бюджетининг бошка тушумлари 3450950     100
Республика бюджетининг бошка тушумлари 3450970 100    

 

 

2015-2019 © Оқдарё туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM